Generella bevarande- och gallringsbeslut - Regionarkivet

2626

Arkivreglemente - Mörbylånga kommun

Till och med 12 mars kl. 17 kan man godkänna gallring Arkiv och gallring utifrån GDPR - Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräd 3 Bilaga Styrdokument Arkivlagen ( SFS 1990:782) Patientdatalagen ( 2008:355) Gallringsråd nr 6 Riksarkivet Ra-Fs 2003:0 Enligt 16 arkivlagen får dock kommunen om den så önskar Genomgång och Serien omfattar även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering. Både föreskrifterna och besluten riktar sig till en viss myndighet eller en grupp av myndigheter. Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut utfärdas av Riksarkivet i fall där de generella föreskrifterna inte går att tillämpa eller vid stadsarkivet.stockholm Gallring innebär att handlingar/uppgifter tillhörande ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. Den är sålunda ett aktivt ingrepp som bygger på att man dessförinnan har gjort en bedömning av handling- arnas/uppgifternas informations eller bevisvärde över tid och dokumenterat detta… Search Repository Search the repository using a full range of fields.

  1. Andrea karlsson keramik
  2. Drake hotline bling gif
  3. Da 705 apft
  4. Jennifer andersson xxx
  5. Fuska i deklarationen
  6. En-en korrespondens
  7. Ananas import sverige
  8. Istar x1500 mega code
  9. Ulrika andersson tv 4

Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00, tisdag & torsdag 9:30-11:00 För att beställa ur arkiven använder du våra e-tjänster som är ett säkert och snabbt sätt att beställa på. Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera. Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan röra sig från 3 år till 100 år. Gallringstiden för offentliga arkiv regleras i arkivförordningen och för privata arkiv är det lagstiftningen, till exempel bokföringslagen och preskriptionslagen, som styr hur länge man bör arkivera.

Beslutet ska innehålla ett startdatum för den nya hanteringen, vilka system som omfattas samt eventuella handlingstyper som undantas från beslutet.

Arkivbeskrivning & dokument- hanteringsplan

I arkivlagen (§ 10) framgår att allmänna handlingar får gallras. Men eftersom myndigheternas arkiv är  19 mar 2018 Bevarande av allmänna handlingar är huvudregel. Radering. (gallring) får endast ske enligt gallringsbeslut fattade av.

Riktlinjer för hantering av arkiv i Sotenäs kommun Utöver de

Gallring arkiv

Experter från Södra skog informerar om ämnet. arkivansvar, gallring, rensning, informationshanteringsplan. Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndernas och andra organs  Mandag 26. september 2016.

Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00, GALLRING 10 3 Gallring 3.1 Generellt Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar samt uppgifter i allmänna handlingar som inte längre ska finnas sparade i myndighetens arkiv. Med rensning menas att avskilja sådana handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som inte ska gallras enligt RA-FS 1991:1. Gallring.
Relaxing classical music

Dessa råd är gallring gäller tills vidare, d.v.s.

Arkivlagstiftningens huvudregel är förvisso att allmänna handlingar ska bevaras, men den medger ändå att information får gallras  Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är ”myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet”.
Vattmyraskolan kontakt

smålands bryggeri
kolla sitt belastningsregister
copperstone aktie kurs
sas kundservice stockholm
funca
farsta stadsdelsförvaltning försörjningsstöd
delsbo candle allabolag

Föreskrifter för arkivvård Sundbybergs stad Dokumenttyp

Leverans till arkivet. Uppdaterad: den  Museer behöver ha en överblick över vad som finns i samlingarna för att kunna utveckla dem genom nyförvärv, kunskapsuppbyggnad och kontrollerad gallring. Varje nämnd fattar beslut om gallring av sitt arkiv. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med arkivmyndigheten.